english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
materiali | gradbena fizika | konstrukcije | geotehnika in prometnice | metrologija | knjižnica
Oddelek za materiale
Vodja:
- dr. Vilma Ducman, univ. dipl. inž.
Namestnika:
- doc. dr. Andrijana Sever Škapin
- doc. dr. Ana Mladenović, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
Laboratorij za betone, kamen in reciklirane materiale
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
Laboratorij za polimere
 
Kontakt

vodja laboratorija:
dr. Vilma Ducman, univ. dipl. inž.

namestnica:
Tinkara Kopar, univ. dipl. inž. kem. inž.

e-pošta:
veziva@zag.si

telefon:
01 2804-438
01 2804-499
01 2804-501
01 2804-275 (tajništvo)

   
Opomba

Laboratorij za mineralna veziva in malte ter Laboratorij za keramiko in ognjevzdržne materiale sta od 1.8.2009 združena v Laboratorij za cemente, malte in keramiko.

 
Priloge
Predstavitev laboratorija za mineralna veziva in malte (PDF, 645 Kb)
Seznam akreditiranih metod (PDF, 272 Kb)
Terenske, laboratorijske in analitične raziskave pri prenovi kulturne dediščine (PDF, 268 Kb)
Vrstična elektronska mikroskopija - pogled v mikrosvet materialov (PDF, 2.8 Mb)
Vključevanje ZAG v izobraževanje na področju prenove kulturnih spomenikov (PDF, 903 Kb)
Revitalizacija žičke kartuzije (PDF, 1.459 Kb)
Živosrebrni (Hg) porozimeter in določanje specifične površine in poroznosti materialov z metodo plinske adsorbcije (PDF, 595 Kb)
 
Priglasitve
Priglašeni preskusni laboratorij za malte in lepila za ploščice št.:
1404 NB-CPD 89/106/EEC
 
Akreditacije - preskušanje
 
   

Laboratorij za cemente, malte in keramiko

Predstavitev

Laboratorij za cemente, malte in keramiko nadaljuje dejavnost Cementnega laboratorija, ki je imel pomembno vlogo že od začetkov delovanja Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij. Laboratorij ima trenutno 8 zaposlenih in je akreditiran v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025. Dejavnosti laboratorija so preskušanje v laboratoriju in na terenu ter raziskovanje.

Dejavnosti

V laboratoriju opravljamo kemične analize in fizikalno - mehanska preskušanja za namen kontrole kvalitete naslednjih materialov

 • mineralnih veziv: cementa, apna in mavca,
 • mineralnih dodatkov betonu: naravnih pucolanov in drugih silikatov, mikrosilike; pepela, žlindre in drugih odpadnih materialov,
 • kemijskih dodatkov za malte in betone,
 • gradbenih materialov na osnovi mineralnih veziv: malte za zidanje, malte za ometavanje, malte za popravilo betonskih konstrukcij, lepila za ploščice, fugirne mase, mineralne tesnilne membrane, cementnih estrihov, cementne injekcijske mase, itd.

Opravljamo tudi druga preskušanja:

 • kemične analize različnih gradbenih materialov,
 • analize vsebnosti vodotopnih soli,
 • ocene vsebnosti cementa v betonu,
 • kemične analize in preiskave soli za zimsko vzdrževanje cest,
 • kemične analize za ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona in oceno škodljivih učinkov vode na beton.

Na terenu opravljamo preskušanja

 • cementnih injekcijskih mas za prednapete kable in za geotehnična sidra,
 • malt za popravilo betonskih konstrukcij.

Druge dejavnosti:

 • ugotavljanje vzrokov za nastanek poškodb na objektih,
 • izobraževanje naročnikov o regulativi na področju dejavnosti laboratorija,
 • razvijamo in uvajamo nove metode preskušanj,
 • sodelavci laboratorija sodelujejo v Certifikacijski službi kot pooblaščene osebe za presojanje sistema kontrole proizvodnje cementa, kemijskih dodatkov betonu, malt za zidanje in gradbenega apna,
 • sodelavci laboratorija sodelujejo v Službi za tehnična soglasja kot vodilni strokovnjaki pri pripravi slovenskih in evropskih tehničnih soglasij.

Imenovanja in akreditacije

Laboratorij je imenovan za preskusni laboratorij za izvajanje zunanjih kontrolnih preskušanj cementov (odločba Ministrstva za gospodarstvo).

Laboratorij je imenovan za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja skladnosti lepil za ploščice kot preskusni laboratorij (odločba Ministrstva za gospodarstvo).

Slovenska akreditacija je laboratorij akreditirala za preskušanje cementov, cementnih injektirnih mas za prednapete kable, za analize soli za zimsko vzdrževanje cest in za preskušanje cementnih lepil za ploščice (reg. št. LP-005). Podrobni pregled akreditiranih preskušanj je podan v prilogi akreditacijske listine.

Laboratorij je imenovan za nosilca referenčnega etalona za mol (sklep MVZT, Urad za meroslovje).

Raziskujemo

 • kemijske procese hidratacije cementov,
 • vpliv mineralnih in kemijskih dodatkov na hidratacijo cementnih mineralov, cementov in malt,
 • kemijsko odpornost mineralnih gradbenih materialov na agresivne medije,
 • penetracijo kloridnih ionov v malte in beton,
 • sestavo porne vode.

Pomembnejši projekti od leta 2000 dalje:

PROJEKT FINANCIRANJE / TRAJANJE
Senzorji  
Senzorji za in-situ karakterizacijo kapilane vode v armiranem betonu MVZT RP- J2-3528 /
2002 - 2004
Development of elekrocemical sensors for concrete corrosion monitor MVZT SLO-A /
2001 - 2004
Electrocemical sensors for in-situ detection of traget species in the pore solution of microporous materials EU D.G.VII Transport /
2004 - 2006
ICA1-CT-2002-70004
Mineralna veziva  
Priprava in opredelitev trajnosti novih kompozitnih malt z dodatki mikrosilike in sklopitvenih agentov TKK /
2000 - 2003
Razvoj vodnih disperzij hibridnih organsko - anorgansko polimernih lateksov Helios /
2002 - 2005
Nanocem - Nanoscience of cementitious materials EPFL-STI-LMC MXG 211 /
od 2004 dalje
NANOCEM - Fundamental understanding of cementitious materials for improved chemical physical and aesthetic performance EU 2006 - 2009
MRTN-CT-2005-019283
Raziskave in razvoj materialov historičnih ometov MVZT L2 - 6410 /
2004 - 2005
GRAFFITAGE: Development of a New Anti-graffiti System, Based on Traditional Concepts, Preventing Damage of Architectural Heritage Materials EU STREP /
2005 - 2008
Uporaba novih materialov iz recikliranih industrijskih odpadnih surovin in gradbenih odpadkov v gradbeništvu MVZT /
2005-2008
Vpliv polnil na mehanske lastnosti vlaknocementnih kompozitov MVZT / IJS / Salonit Anhovo
2006-2008
Razvoj metod za pripravo referenčnih materialov MVZT-MIRS 2006, 2007, 2008
Nanokompozitni cementni materiali - Program Proteus 2008-2009 BI-FR/08-09 Proteus 015
Nanocem Core Projekt 5 - Fundamental mechanisms of cement prehydration 2009-2011
Zimsko vzdrževanje cest  
Metode za hitro in učinkovito kontrolo kakovosti talilnih sredstev DARS /
2000 - 2001
Vplivi na okolje pri posipanju cestišča DARS /
2002
Winter service strategies for increased European road safety MVZT-RRP COST 353 /
2004 - 2007
Priprava in karakterizacija soli za posipavanje cestišč oplaščene z melaso DRSC /
2006
Izdelava tehničnih specifikacij za materiale, ki se uporabljajo pri vzdrževanju cestne infrastrukture 2008
Inhibitorji korozije  
Priprava in karakterizacija hibridnih, nanostrukturiranih premazov za korozijsko zaščito kovinskih površin MVZT / MORS
2007-2009
Geokemične raziskave  
Geokemične raziskave za odlagališče komunalnih odpadkov Stara gora Konunalno podjetje d.d. / 2003

Keramika in ognjevzdržni materiali

Dejavnosti

 • preskušanje opečnih gradbenih izdelkov, keramičnih ploščic, gradbenega stekla, ognjevzdržnih materialov
 • izdelujemo strokovna mnenja o vgrajenih keramičnih in opečnih izdelkih
 • izvajanje razvojno raziskovalne aktivnosti s področja gradbene keramike
 • izobraževanje na področju kakovosti keramičnih in opečnih izdelkov
 • kot pooblaščene osebe Certifikacijskega organa presojamo sisteme kontrole proizvodnje opečnih blokov in drugih keramičnih izdelkov
 • kot pooblaščene osebe Službe za tehnična soglasja sodelujemo pri pripravi Slovenskih in Evropskih tehničnih soglasij (STS in ETA).

Materiali

Opečni bloki

 • tlačna trdnost (naležna in bočna)
 • delež izvotljenosti (s tehtanjem pod vodo, s peskom)
 • debeline sten, zunanje dimenzije ter pravilnost oblike

Opečni strešniki

 • upogibna trdnost
 • vodonepropustnost
 • odpornost na vremenske vplive (zmrzovanje/tajanje, izločanje vodotopnih soli)
 • dimenzije in pravilnost oblike

Keramične ploščice

 • upogibna trdnost
 • drsnost talne keramike (dinamičnih koeficient trenja - Tortus, Pendulum, statični koeficient trenja)
 • odpornost na vremenske vplive (zmrzovanje/tajanje)
 • odpornost na kemikalije (kisline/baze)
 • odpornost na madeže
 • vpijanje vode
 • dimenzije in pravilnost oblike

Gradbeno steklo

 • ocena strukture po lomu varnostnega kaljenega stekla
 • določevanje debelin nanosov na steklu

Razvojno raziskovalne dejavnosti

 • Raziskujemo možnost uporabe sekundarnih surovin v industriji gradbenih materialov.
 • Raziskujemo možnosti uporabe odpadkov za proizvodnjo (lahkih) agregatov.
 • Izdelujemo ekspertize in tehnične analize o uporabnosti surovin za keramično industrijo.
 • Določamo vplivne parametre odpornosti na zmrzovanje keramičnih gradbenih proizvodov.
 • Spremljamo lastnosti površine po izpostavitvi mehanskemu in/ali kemijskemu delovanju (hrapavost, sijaj, mikrostruktura,...).

Vidnejši PROJEKTI od leta 2000 dalje:

PROJEKT FINANCIRANJE / TRAJANJE

Proizvodnja lahkega agregata iz odpadnega stekla
S financiranjem Ministrstva za znanost in tehnologijo so potekale obsežne raziskave možnosti uporabe odpadnega stekla za proizvodnjo lahkega agregata. Iz drobno pomletega stekla z dodatkom penilcev dobimo lahek agregat, ki je primeren za pripravo lahkih in toplotno izolacijskih opek ali plošč.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
1998-2000

POLISHCOVERINGS - Development of an efficient and environmentally friendly polishing process for floor and wall coverings
V okviru Evropskega projekta smo se ukvarjali z določitvijo optimalnega, okolju prijaznega, procesa poliranja talnih in stenskih oblog ter iskali možnosti uporabe polirnega odpadka.

CRAFT-1999-70904
2002-2004

Recikliranje - uporaba različnih odpadkov v opekarski industriji
Namesto na odlagališča, skušamo odpadke koristno uporabiti. Preverili smo kako žagovina, elektrofiltrski pepel, papirni mulj in kameni mulj vplivajo na končne lastnosti opečnih izdelkov, saj lahko opekarska industrija absorbira določeno količino inertnih odpadkov brez škodljivih vplivov na končne lastnosti izdelkov. Inertni odpadki lahko nadomestijo skoraj tretjino osnovne surovine in s tem znižajo stroške proizvodnje. Raziskave s področja reciklaže so sofinancirala različna slovenska podjetja.

Različni slovenski proizvajalci
1998-2003

Zmrzlinska odpornost gradbene keramike (bilaterala Slovenja - Srbija in Črna gora)
V okviru bilateralnega sodelovanja z Univerzo iz Novega Sada potekajo raziskave določanja vplivnih parametrov na odpornost na zmrzovanje. Način, kako se keramični materiali, izpostavljeni različnim vremenskim pogojem, odzivajo, je odvisen od več faktorjev. Odpornost na zmrzovanje tako pogojuje trajnost, življenjsko dobo gradbene keramike za zunanje oblaganje. Za določitev odpornosti na zmrzovanje se uporabljajo različne preskusne metode s katerimi skušamo predvideti obnašanje materialov v okolju, kjer prihaja do zmrzovanja. Projekt še traja.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
2005-2006

Proizvodnja lahkega agregata iz glineno-peščenega mulja
S termično obdelavo mulja v kominaciji s penilci lahko proizvedemo agregat različnih lastnosti (gostote, trdnosti,...). V dogovoru s slovenskim partnerjem tečejo obsežne raziskovalne aktivnosti. Projekt še traja.

Slovenski proizvajalec, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
2004-
 

Izobraževalne dejavnosti

Na področju kakovosti keramičnih in opečnih izdelkov smo organizirali:

 • izobraževalni tečaj: Določanje merilne negotovosti pri preskusnih metodah, Ljubljana, 21.09. - 22.09.2000, financiranje EU - Phare
 • seminar in delavnica: Keramične ploščice - lastnosti, izbira, polaganje, Ljubljana, 30.01.2002, 13.03.2002, 30.05.2002
 • seminar in delavnica: Harmoniziran standard za opečne zidake SIST EN 771-1, Ljubljana, 20.01.2004
 • delavnica: Uporaba inertnih odpadkov v opečni industriji, Ljubljana, 20.01.2004

Iz področja dela laboratorija smo sodelovali pri:

 • seminar: Obveznosti in dolžnosti izvajalcev keramičnih oblog in proizvajalcev materialov s pristopom Slovenije k EU (predavanja , Ljubljana, 04.03.2004, organizator Obrtna zbornica Slovenije
 • seminar: 2. strokovnem srečanju polagalcev podov Slovenije (predavanji Industrijska in bazenska keramika in Keramične ploščice - njihove lastnosti in najpogostejše napake), Bled, 04.04. - 05.04.2002, organizator revija Korak
 • seminar: Možnosti uporabe odpadkov (predavanje Uporaba odpadkov v opečni industriji), Ljubljana, 09.09.2002, organizator Cetera - Center za tehnični razvoj, izobraževanje in organizacijo
 • konferenca: Sustainable waste management and recycling, Glass waste (vabljeno predavanje Foaming process of waste glass using CaCO3, MnO2 and water-glass as foaming agents), London (UK), 14.09. - 15.09.2004, organizator Kingston University, Faculty of Technology, London (UK)

Najpomembnejša raziskovalna in preskuševalna oprema

 • več stiskalnic za preskušanje mehanskih lastnosti keramičnih proizvodov
 • več komor za simulacijo različnih vremenskih pogojev v temp. območju od +30°C do -30°C (zmrzovanje, tajanje, deževanje, vlaženje, namakanje)
 • komora za določanje vodonepropustnosti opečne strešne kritine
 • laboratorijska in prenosna oprema za določanje drsnosti talnih oblog
 • oprema za določanje obrabe talne keramike
 • avtoklav z deprimometrom za območje tlaka od 0,1 bar do 5 bar z možnostjo dotoka vode
 • več peči za žganje keramike različnih prostornin do temp. 1400°C
 • peč za določanje zmehčišča do temp. 1700°C
 • oprema za oblikovanje in preskušanje surove keramične mase
 • vrstični elektronski mikroskop in energijski disperzijski spektrometer; LV-SEM z EDS (Oddelek za materiale)